Medezeggenschapsraad

Een medezeggenschapsraad is een wettelijk verplichte raad, waarin ouders en teamleden van de school zitten. Het aantal leden is wettelijk vastgelegd. Voor onze school betekent dit dat de M.R. moet bestaan uit 6 leden: 3 ouderleden en 3 teamleden. De ouderleden worden voor maximaal 2 jaar gekozen door de ouders. De teamleden worden gekozen door het team, ook voor maximaal 2 jaar. Na 2 jaar zijn allen herkiesbaar. In de M.R. heeft de directeur een adviserende stem. De M.R. kan gevraagd en ongevraagd adviezen uitbrengen aan het bestuur van de school (Consent). In een aantal gevallen heeft een M.R. meer bevoegdheden dan alleen een adviserende rol. De M.R. vergadert minimaal 5 keer per jaar. Van zowel de M.R.- als de O.R.-leden vindt u in de adressenlijst de namen en telefoonnummers. We zijn als school ook vertegenwoordigd in de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad).  

De M.R. bestaat uit de volgende leden: