Klachtrecht

Waar mensen samenwerken, gaan soms dingen mis.
Als ouder kunt u ontevreden zijn over de planning van vrije dagen, de wijze waarop uw kind begeleid wordt, de communicatie vanuit de school, schoonmaakwerkzaamheden, enz.

We gaan er vanuit dat we de meeste klachten in onderling overleg kunnen oplossen. We nodigen u van harte uit om, als u ontevreden bent, de leerkracht en/of de schoolleiding hierop aan te spreken.

Als u er met deze mensen niet uitkomt en uw klacht is volgens u niet goed opgelost, dan kunt u deze voorleggen aan het schoolbestuur of, voor een objectief onderzoek, aan de klachtencommissie.

U kunt uw klachten richten aan:

De klachtencommissie van Consent
Postbus 40042
7504 RA Enschede

Klachten ongewenste omgangsvormen

Schoolcontactpersonen ongewenste intimiteiten
Bij klachten over ongewenste omgangsvormen op school, zoals pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie en geweld, kunnen ouders en kinderen een beroep doen op ondersteuning van de schoolcontactpersonen. Deze schoolcontactpersonen zijn er voor u: ze luisteren naar u, geven u informatie over mogelijke vervolgstappen en advies. Onze schoolcontactpersonen zijn Jolanda Comello en Nancy Robers.

De externe vertrouwenspersoon.
Klachten over seksuele intimidatie, pesten, bejegening, discriminatie en en/of agressie, die naar uw gevoel onvoldoende zijn opgelost, kunt u voorleggen aan de externe vertrouwenspersoon, mevr. Overbeek. U kunt haar zien als een objectieve deskundige van buiten de school. Zij is zelfstandig en onafhankelijk. De externe vertrouwenspersoon behandelt wat u vertelt, in vertrouwen. Naast het geven van informatie en advies kan de externe vertrouwenspersoon ook optreden als bemiddelaar. Zij kan u dus -als u dat wilt- begeleiden in het klachttraject.

Die begeleiding kan bestaan uit:

  • de eerste opvang na een klacht;
  • het samen met de klager te zoeken naar oplossingen en na te gaan of het vinden van oplossingen in de informele sfeer tot de mogelijkheden behoren;
  • onderzoek of bemiddeling de geĆ«igende weg is voor een oplossing;
  • het verstrekken van informatie over procedures, de werkwijze van de interne en strafrechtelijke klachtenprocedures;
  • hulp bij het formuleren van een klacht;
  • hulp bij verwijzing naar externe hulpverleningsinstanties (bijv. Bureau Jeugdzorg).

 

Extern contactpersoon: Mevr. Anne Overbeek
Telefoonnummer:         06 30642568
E-mail:                            info@anneoverbeek.nl
website:                          http://www.anneoverbeek.nl