Werkwijze en aandachtspunten

Gezond opgroeien en een goede ontwikkeling is van groot belang voor kinderen. GGD Twente Jeugdgezondheidszorg helpt u hier graag bij.

In 2011 is de nieuwe werkwijze van de Jeugdgezondheidszorg GGD Twente op uw school ingevoerd. Met deze werkwijze verwachten we betere zorg te kunnen bieden aan de kinderen binnen het onderwijs die extra aandacht nodig hebben. Daarbij blijven we de preventieve gezondheidsonderzoeken uitvoeren en proberen zo laagdrempelig mogelijk te werken.

Deze preventieve gezondheidsonderzoeken vinden plaats in groep 2 en 7 van het basisonderwijs en in klas 2 en 4 van het voortgezet onderwijs.
Ieder kind wordt op deze momenten onderzocht en daar waar nodig wordt zorg op maat geleverd of gericht doorgeleid. De jeugdarts, -verpleegkundige en doktersassistente kunnen bovendien snel inspelen op vragen en verzoeken van uw school wanneer er zorgen zijn rondom een kind.

Het afgelopen schooljaar hebben we gekeken of onze werkwijze ook daadwerkelijk oplevert wat we ervan verwachten. Scholen, ouders, jongeren en onze eigen medewerkers hebben we daarom gevraagd aan een evaluatie mee te werken.

Hierbij informeren we u graag over de uitkomsten.

Wat willen we bieden?
- Alle kinderen krijgen een basispakket aan zorg. Binnen deze zorg, via onze onderzoeken en door signalen vanuit school en ouders, kunnen we de ontwikkeling van kinderen goed volgen.

- Het kind dat extra aandacht nodig heeft krijgt passende zorg op maat. Hierdoor is het kind snel op de juiste plek voor hulp. Dit mag niet alleen afhankelijk zijn van de onderzoeken.

- We ondersteunen ouders en hun kind in de toeleiding naar passende zorg.

- Ouders en leerkrachten vinden onze organisatie een laagdrempelige voorziening. Ze kunnen aan ons hun vragen rond opvoeding en ontwikkeling van hun kind stellen, waarna we snel adequate hulp en verwijzing kunnen adviseren.

- De aansluiting met andere vindplaatsen van signalen, zoals het gezin, de peuterspeelzaal, de kinderopvang, de school en de wijk willen we verbeteren.

- Binnen de zorgketen nemen we een centrale en onafhankelijke plaats in. We stellen het belang van het kind daarbinnen altijd voorop.
 
Voordelen van de werkwijze
- Elk kind wordt door ons persoonlijk uitgenodigd en gezien.

- Alle kinderen zijn en blijven bij ons goed in beeld.

- We hebben meer tijd voor kinderen die extra aandacht nodig hebben.

- We hebben ruimte om direct in te spelen op vragen en verzoeken van de school.Kinderen kunnen snel doorverwezen worden voor de zorg die nodig is.

- Ouders hoeven geen vrij te nemen voor het eerste onderzoek. Als er een vervolg op het onderzoek nodig is worden kind en ouder samen uitgenodigd.

- De opkomst van kind en ouder in het vervolgtraject is groot.

- Ouders en school geven en ontvangen informatie, dit gebeurt schriftelijk en mondeling.

Opkomst gezondheidsonderzoeken (groep 2, groep 7 en klas 2)
2013    : 97%
2010    : 94,5% (waarbij opkomst groep 2 met ouders 87,6%)

Opkomst vervolgonderzoeken (2013)
Spreekuur op school        : 84%
Spreekuur op ‘externe’ locatie    : 75% (bijv. consultatiebureau of wijkgebouw)

Uitkomsten en aandachtspunten uit de evaluatie

PR en communicatie

Op verschillende manieren informeren we scholen, ouders en jongeren over onze werkwijze. De uitkomsten van de evaluatie laten zien dat men tevreden is over de gekozen communicatiemiddelen. Met name de website van GGD Twente www.ggdtwente.nl blijkt veel gebruikt te worden.
Daarnaast wordt ook duidelijk dat we nog aan onze PR en communicatie moeten blijven werken.
We hebben de volgende aandachtspunten:
- De website is een belangrijke bron van informatie voor onze klanten. We willen deze goed blijven gebruiken.
- We zorgen voor structurele overlegmomenten met uw school. Tijdens deze overleggen willen we van u als school graag weten of u tevreden over ons bent, waar verbeteringen nodig zijn en wat we u nog meer zouden kunnen bieden.
- We zijn, als team, verantwoordelijk voor de PR en communicatie richting de scholen in ons werkgebied. Waar dit nodig is geven we extra uitleg over ons werk en onze organisatie.

Kinderen, jongeren en ouders
Aan alle kinderen van Twente bieden we een basispakket aan zorg aan. En waar nodig verlenen we  ook zorg op maat aan die kinderen die het nodig hebben. Kinderen, jongeren en hun ouders vormen  de basis van ons werk. Zij zijn onze directe klanten. Wij willen een laagdrempelige organisatie zijn, waar ouders, kinderen en scholen graag komen voor hulp en advies.
Uit de evaluatie komen enkele aandachtspunten naar voren:
- De gezondheidscheck wordt uitgevoerd zonder dat de ouder daarbij aanwezig hoeft te zijn. In groep 2 kan de ouder, als de ouder dat graag wil, hierbij aanwezig zijn. Als het nodig is dat er een vervolgonderzoek wordt uitgevoerd, dan wordt een kind hiervoor altijd samen met zijn/haar ouders door ons uitgenodigd.
- De spreekuren die we uitvoeren vinden bij voorkeur op de school van het kind plaats, dit is dichtbij kind en ouder en vertrouwd. Hierdoor zorgen we voor een hogere opkomst en zijn de communicatielijnen met school ook veel korter. Het draagt bij aan de onderlinge samenwerking en aan de laagdrempeligheid die we als organisatie wensen.
- De planning van de vervolgonderzoeken vindt plaats binnen een vastgestelde periode. Dit is van belang om snel en goed te kunnen helpen.

Scholen
De school is een belangrijke bron van informatie binnen onze werkwijze. We komen op school voor de (vervolg)onderzoeken en ontvangen van school belangrijke signalen over de leerlingen. Daarnaast is de school een van de centrale deelnemers binnen de zorgketen. We hebben gezien dat er in onze samenwerking met scholen nog wel verbeterpunten zijn op te pakken.
Onze aandachtspunten:
- Het aanleggen en onderhouden van een actueel databestand van scholen (e-mailadressen, contactpersonen, etc.).
- De informatie die we van school krijgen is van groot belang voor het goed kunnen uitvoeren van ons werk. We gaan meer aandacht besteden aan het bevorderen van een grotere inbreng van de scholen. Het gebruik van de aandachtspuntenlijsten is hierbij een belangrijk speerpunt.
- Het spreekuur van de jeugdarts of -verpleegkundige is toegankelijk voor alle kinderen die zorg op maat nodig hebben, ook buiten de standaard contactmomenten om.
- We willen beter in beeld zijn bij de leerkrachten die niet verbonden zijn aan groep 2 en 7 en klas 2 en 4. Zodat ook deze leerlingen zo nodig zorg ontvangen van de Jeugdgezondheidszorg.

Wilt u contact of meer informatie?
We zijn ons ervan bewust dat veel zaken goed gaan, maar dat het ook nodig blijft om in samenwerking met het onderwijs te blijven investeren. Dat kan alleen samen en in dialoog.
Wilt u met ons in gesprek over verbetering van de samenwerking? Dan kan dat op 2 manieren:
- Met de jeugdarts, -verpleegkundige of doktersassistente die aan uw school verbonden is.
- Of met de leidinggevende van het team Jeugdgezondheidszorg uit uw regio.

U kunt contact met ons opnemen door te bellen met 0900 – 333 88 89.
Op onze website www.ggdtwente.nl vindt u meer informatie over de Jeugdgezondheidszorg.

[Terug]